[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Inf-IT DAVcl] can't load calendar (MDaemon and cors)


Hello,

I'm currently having some trouble configuring CalDavZAP and server for a
intranet.
We have a webDAV server powered by MDaemon. It's compatible?
It works fine with Mozilla Thunderbird.

I want to load a calendar from server.
At the moment I'm developing the client on a local server https and the
webDav it's https too.
I don't want login screen, so I've set up the globalAccountSettings.
As I do not have permissions to manage the server, I have tried installing
plugins for CORS but it does not work very well. I always get the same
message:
***
OPTIONS https://webmail.cag.es/webdav/public-calendars/comercial/h4014 401
(Unauthorized):

Failed to load
https://webmail.cag.es/webdav/public-calendars/comercial/h4014: Response
for preflight does not have HTTP ok status.
webdav_protocol.js:675

Error: [DAVresourceDelegation: 'REPORT https://[my_mail]@
webmail.cag.es/webdav/public-calendars/comercial/h4014'] code: '0' status:
'error' (this error code usually means network connection error, or your
browser is trying to make a cross domain query, but it is not allowed by
the destination server or the browser itself)
***

Is that all that can be done by the client?
Some error in config.js?
(the only thing I see is a white screen)

Here is my config.js:
// config.js
var globalAccountSettings=[
{
href: 'https://webmail.cag.es/webdav/public-calendars/comercial/h4014',
userAuth:
{
userName: 'xxxxxxxxxxx',
userPassword: 'xxxxxxx'
},
// crossDomain: true,
// withCredentials: false,
timeOut: 90000,
lockTimeOut: 10000,
checkContentType: false,
settingsAccount: true,
delegation: true,
hrefLabel: null,
forceReadOnly: null,
ignoreAlarms: true,
backgroundCalendars: []
},

];


var globalBackgroundSync=true;
var globalSyncResourcesInterval=120000;
var globalEnableRefresh=false;
var globalEnableKbNavigation=true;
var globalInterfaceLanguage='es_ES';
var globalInterfaceCustomLanguages=[];
var globalSortAlphabet=' 0123456789'+
'AÀÁÂÄÆÃÅĀBCÇĆČDĎEÈÉÊËĒĖĘĚFGĞHIÌÍÎİÏĪĮJKLŁĹĽMNŃÑŇOÒÓÔÖŐŒØÕŌ'+
'PQRŔŘSŚŠȘșŞşẞTŤȚțŢţUÙÚÛÜŰŮŪVWXYÝŸZŹŻŽ'+
'aàáâäæãåābcçćčdďeèéêëēėęěfgğhiìíîïīįıjklłĺľmnńñňoòóôöőœøõō'+
'pqrŕřsśšßtťuùúûüűůūvwxyýÿzźżžАБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ'+
'Ьабвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщюяь';

var globalSearchTransformAlphabet={
'[ÀàÁáÂâÄäÆæÃãÅåĀā]': 'a', '[ÇçĆćČč]': 'c', '[Ďď]': 'd',
'[ÈèÉéÊêËëĒēĖėĘęĚě]': 'e', '[Ğğ]': 'g', '[ÌìÍíÎîİıÏïĪīĮį]': 'i',
'[ŁłĹ弾]': 'l', '[ŃńÑñŇň]': 'n', '[ÒòÓóÔôÖöŐőŒœØøÕõŌō]': 'o',
'[ŔŕŘř]': 'r', '[ŚśŠšȘșŞşẞß]': 's', '[ŤťȚțŢţ]': 't',
'[ÙùÚúÛûÜüŰűŮůŪū]': 'u', '[ÝýŸÿ]': 'y', '[ŹźŻżŽž]': 'z'
};

var globalResourceAlphabetSorting=true;
var globalNewVersionNotifyUsers=[];
var globalDatepickerFirstDayOfWeek=1;
var globalHideInfoMessageAfter=1800;
var globalEditorFadeAnimation=666;
var globalEventStartPastLimit=3;
var globalEventStartFutureLimit=3;
var globalTodoPastLimit=1;
var globalLoadedCalendarCollections=[];
var globalLoadedTodoCollections=[];
var globalActiveCalendarCollections=[];
var globalActiveTodoCollections=[];
var globalCalendarSelected='
https://webmail.cag.es/webdav/public-calendars/comercial/h4014';
var globalActiveView='multiWeek';
var globalOpenFormMode='double';
var globalTodoListFilterSelected=['filterAction', 'filterProgress'];
var globalCalendarStartOfBusiness=8;
var globalCalendarEndOfBusiness=17;
var globalDefaultEventDuration=120;
var globalDisplayHiddenEvents=false;
var globalTimeZoneSupport=true;
var globalTimeZone='Europe/Berlin';
var globalTimeZonesEnabled=['Europe/Berlin'];
var globalRewriteTimezoneComponent=true;
var globalRemoveUnknownTimezone=false;
var globalShowHiddenAlarms=false;
var globalIgnoreCompletedOrCancelledAlarms=true;
var globalMozillaSupport=true;
var globalWeekendDays=[0, 6];
var globalAppleRemindersMode=true;

var globalSubscribedCalendars={
hrefLabel: 'Subscribed',
calendars: [

{
href: 'https://webmail.cag.es/webdav/public-calendars/comercial/h4014',
userAuth: {
userName: 'xxxxxxxxxxxx',
userPassword: 'xxxxxxxxxx'
},
typeList: ['vevent', 'vtodo'],
ignoreAlarm: true,
displayName: 'Remote Calendar 1',
color: '#ff0000'
},
]
};


-- 

<http://www.bonarea.com>

-- 


CONFIDENCIALITAT. Aquesta comunicació i els seus annexes contenen 
informació confidencial i/o secreta, sotmesa a secret professional i que té 
com a destinatari única i exclusivament a la persona a la que va dirigida. 
Si vostè no és el destinatari, l’informem que no està autoritzat a 
llegir-la, copiar-la o divulgar-la, de manera que li preguem que ho 
notifiqui immediatament a CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. i desprès 
elimini aquest correu i qualsevol còpia del mateix. Queda, per tant, 
prohibida la lectura, divulgació o distribució d’aquest correu electrònic i 
dels seus annexes, a qualsevol persona que no sigui el seu destinatari, 
sense el consentiment escrit de CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A.


PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb el disposat en la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades, li comuniquem que les dades de caràcter 
personal utilitzades en aquest enviament es troben incloses en fitxers la 
titularitat dels quals correspon a CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. 
Tanmateix, l’informem que les dades contingudes en aquest enviament seran 
incorporades en fitxers de CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A.  amb 
l’única finalitat de mantenir i administrar la relació establerta, de 
manera que seran conservades mentre existeixi un interès mutu i no seran 
comunicades a tercers excepte obligació legal. Per exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i 
portabilitat de les dades, s’haurà de dirigir per escrit, acreditant la 
seva identitat, a CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. C/ Traspalau, 8, 
25210 Guissona (Lleida) o fer-ho a través de la direcció de correu 
electrònic lopd@xxxxxxxxxxx <mailto:lopd@xxxxxxxxxxx>. Si considera que les 
seves dades no estan sent tractades segons estableix la llei podrà 
presentar una reclamació davant l’autoritat de control (http://www.agpd.es 
<http://www.agpd.es>) Per més informació pot consultar la nostra Política 
de Privacitat (http://www.bonarea-agrupa.com/PrivacyPolicy 
<http://www.bonarea-agrupa.com/PrivacyPolicy>).

CONFIDENCIALIDAD. Esta 
comunicación y sus anexos contienen información confidencial y/o secreta, 
sometida a secreto profesional y que tiene como destinatario único y 
exclusivo la persona a la que va dirigida. Si usted no es el destinatario, 
le informamos que no está autorizado a leerla, copiarla o divulgarla, por 
lo que le rogamos que lo notifique inmediatamente a CORPORACIÓN ALIMENTARIA 
GUISSONA S.A. y tras ello elimine este correo y cualquier copia del mismo. 
Queda, por tanto, prohibida la lectura, divulgación o distribución de este 
correo electrónico y de sus anexos, a cualquier persona que no sea su 
destinatario, sin el consentimiento escrito de CORPORACIÓN ALIMENTARIA 
GUISSONA S.A.

PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de protección de datos, le comunicamos que los 
datos de carácter personal utilizados en este envío se encuentran incluidos 
en ficheros cuya titularidad ostenta CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. 
Asimismo, le informamos que los datos contenidos en este correo y los que 
lo sucedan, así como sus anexos o fax, serán incorporados a los ficheros de 
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. con la única finalidad de mantener y 
administrar la relación establecida, de forma que serán conservados 
mientras exista un interés mutuo para ello y no serán comunicados a 
terceros salvo obligación legal. Para ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad de los datos, deberá dirigirse por escrito, acreditando su 
identidad, a CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. C/ Traspalau 8, 25210 
Guissona (Lleida) o hacerlo a través de la dirección de correo electrónico 
lopd@xxxxxxxxxxx <mailto:lopd@xxxxxxxxxxx>. Si considera que sus datos no 
están siendo tratados según establece la ley podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control (http://www.agpd.es 
<http://www.agpd.es>). Para más información puede consultar nuestra 
Política de Privacidad (http://www.bonarea-agrupa.com/PrivacyPolicy 
<http://www.bonarea-agrupa.com/PrivacyPolicy>).

CONFIDENTIALITY. This 
communication, along with any documents, files or attachments, is intended 
only for the use of the addressee and may contain legally privileged and 
confidential information. If you are not the intended recipient, you are 
hereby notified that any dissemination, distribution or copying of any 
information contained in or attached to this communication is strictly 
prohibited. If you have received this message in error, please notify the 
sender immediately and destroy the original communication and its 
attachments without reading, printing or saving in any manner. This 
communication, along with any documents, files or attachments, may not be 
reproduced or distributed without the express written consent of 
CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA, S.A.

DATA PROTECTION. In compliance 
with the Personal Data Protection Law and GDPR we inform you that your 
personal information is included in a personal information filing system 
owned by CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA, S.A. We also inform you that 
your personal information included in this email, along with any documents, 
files or attachments, will be included in a personal information filing 
system owned by CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA S.A. You may exercise 
your rights of access, rectification, cancellation, objection, portability 
and restriction of processing of your personal data, at any time, by 
sending a written notice, attaching a photocopy of a document evidencing 
your identity, to CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. C/ Traspalau 8, 
25210 Guissona (Lleida), or to lopd@xxxxxxxxxxx <mailto:lopd@xxxxxxxxxxx>. 
If you consider that we are not processing your personal data as required 
by law, you can exercise your right to lodge a complaint with a supervisory 
authority (http://www.agpd.es <http://www.agpd.es>). For more information, 
you may visit our Privacy Policy 
(http://www.bonarea-agrupa.com/PrivacyPolicy 
<http://www.bonarea-agrupa.com/PrivacyPolicy>).
Follow-Ups:
Re: [Inf-IT DAVcl] can't load calendar (MDaemon and cors)Ján Máté <jan.mate@xxxxxxxxxx>